MỞ RỘNG RƯƠNG CHỨA ĐỒ VÀ MẬT KHẨU Nguồn Gốc : Đến Thẩm Cừu tại Ba Lăng Huyện để mở rộng rương chứa đồ. Điều Kiện : Người chơi phải có 40 Xu. Chức năng : Mở rộng thêm 1 rương 60 ô. Mở cài đặt mật khẩu cho hòm đồ. Hạn sử dụng...