Tham gia tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 80 trở lên và đến NPC Thuyền phu Ất/Giáp/Bính để thực hiện nhận, giao và hủy nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc… Thuyền phu (Ất/Giáp/Bính) Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175). Chức năng bổ sung: Nhận,giao và hủy...